Sụt Sịt Introvert ♬

RSS
Sep 8

Tìm hiểu là cách người phụ nữ dùng để biết được nguồn thu nhập tài chính của cánh đàn ông. Nó thường là một seri các câu hỏi thông thường nhưng đằng sau nó là một sự tính toán. Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông mình thích lần đầu, họ sẽ hỏi anh ta về công việc, chỗ ở, xe cộ- tất cả những vấn đề này đều nằm trong cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. Nếu bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn của cô ấy thì bạn sẽ được bật đèn xanh, còn không bạn sẽ bị đá không thương tiếc.

- st